Tous les droits d'auteur de cette publication sont réservés à Polonicum Machindex® Institut. Les textes sur le support électronique sont soumis aux mêmes règles que les textes imprimés.

 

Warunki wspó³pracy: Osoba dokonuj¹ca zg³oszenia  Polonika wyra¿a tym samym zgodê na nieodp³atne wykorzystanie podanych informacji, fotografii i innych dokumentów przez Polonicum Machindex ® Institut  w opracowaniach drukowanych, internetowych, CD-ROM jak i wszelkich innych formach dyfuzji dot. Poloników.

 

© Polonicum Machindex® Institut 2003 -2013